Prawo pracy reguluje wszystkie zasady zatrudniania pracowników w naszym kraju, dodatkowo określa rodzaje umów o prace, czy też zasady przyznawania urlopów.

Zgodnie z przepisami każdą umowę o pracę w tym na czas określony można rozwiązać za wypowiedzeniem. Wprowadzone zostaną jednakowe ustawowe okresy wypowiedzenia dla umów o pracę, niezależnie od tego, czy umowa została zawarta na czas określony, czy nieokreślony. Okres wypowiedzenia jest zależny od długości pracy i wynosi odpowiednio 2 tygodnie jeśli osoba była zatrudniona krócej niż 6 miesięcy, 1 miesiąc jeśli osoba była zatrudniona co najmniej 6 miesięcy, 3 miesiące jeśli osoba była zatrudniona co najmniej 3 lata. Okres zatrudnienia na umowę o pracę na czas określony nie może przekraczać 33 miesięcy. Dotyczy to również kilku umów o pracę na czas określony zawieranych jedna po drugiej między tymi samymi umawiającymi się stronami, przy czym łączna liczba umów jest ograniczona do maksymalnie trzech. Jednak są pewne wyjątki od tej zasady, przykładowo jeżeli pracownik zatrudniony jest do wykonywania prac dorywczych lub sezonowych lub jeśli pracodawca udowodni obiektywne przyczyny uzasadniające zatrudnienie tymczasowe.

Ponadto ograniczenie czasowe musi służyć zaspokojeniu rzeczywiście ograniczonej potrzeby i być konieczne ze względu na wszystkie okoliczności zawarcia umowy oraz musi zostać zgłoszone właściwemu organowi w ciągu 5 dni roboczych od zawarcia umowy.

Jeżeli czas trwania umowy o pracę na czas określony przekracza 33 miesiące lub jeśli w tym okresie zostanie zawarta czwarta umowa o pracę, to czwarta umowa o pracę jest zawarta na czas nieokreślony. Oczywiście najbardziej korzystną umową dla pracownika będzie umowa na czas nieokreślony, wówczas pracownik chroniony jest przez prawo przed zwolnieniem, przysługuje mu także urlop na żądanie w wymiarze czterech dni w ciągu roku kalendarzowego. Jednak należy fakt nieobecności zgłosić pracodawcy, najpóźniej do dnia w którym chcemy wziąć urlop. Czasem jednak może dojść do nieporozumienia pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, wówczas swoją fachową pomoc może zaoferować nam adwokat prawo pracy wrocław.