Organy władzy publicznej podejmując określone działania w wyniku realizacji norm dekretów o stanie wojennym, to znaczy wydawanie decyzji i orzeczeń, naruszały normy konstytucyjne i międzynarodowe i takie działanie było niezgodne z prawem oraz postanowieniami Konstytucji.

Z tego tytułu na Skarbie Państwa ciąży obowiązek wynagrodzenia szkód, jakie wyrządzone zostały represjonowanym osobom wskutek takich działań. Można zatem ubiegać się o unieważnienie orzeczeń sądowych z czasów komunizmu za działalność opozycyjną na rzecz zachowania niepodległego bytu Państwa Polskiego, a po uprawomocnieniu się wyroku o odszkodowanie i zadośćuczynienie za krzywdy materialne oraz moralne.

Odszkodowania dla osób represjonowanych przez władze komunistyczne

Kancelaria prawna pomoże uzyskać odszkodowanie dla osób represjonowanych

Jeśli szkody powstały one na skutek celowego i planowego odwetu za działania na rzecz wolności i demokracji, skierowanego przeciwko opozycjonistom jako grupie czynnie sprzeciwiającej się ówczesnej władzy komunistycznej, możemy uzyskać od Skarbu Państwa odszkodowanie z tego tytułu. Po uprawomocnieniu się postanowienia sądu o unieważnieniu orzeczeń z czasów komunizmu z lat 1944 do 1989, możemy złożyć we właściwym dla osoby represjonowanej sądzie wojewódzkim wniosek o przyznanie odszkodowania i zadośćuczynienia od Skarbu Państwa za poniesione straty materialne oraz psychiczne.

W celu wydania dokumentacji należy zgłosić się do IPN albo Archiwów Państwowych, a następnie skompletowaną dokumentację złożyć w sądzie okręgowym. Na tej podstawie sąd uchyli wyrok wydany w czasach panowania władz komunistycznych za działalność na rzecz zachowania niepodległego bytu Państwa Polskiego, czyli za działalność opozycyjną. Warto zgłosić się po pomoc do doświadczonej kancelarii prawnej, która może usprawnić cały proces kompletowania dokumentacji, pisania wniosków i składania pozwu w sądzie odpowiednim dla miejsca zamieszkania osoby represjonowanej.

Aby ubiegać się o odszkodowanie dla osób represjonowanych niezbędne jest uprawomocnienie się unieważnienia orzeczeń wydanych w czasach komunizmu lub stanu wojennego. O odszkodowania mogą się również ubiegać osoby wcielone przymusowo do służby wojskowej w latach 1981 do 1983.